Onderneming kunnen grofweg worden ingedeeld in rechtspersonen en niet-rechtspersonen. De Snelste advocaat neemt op deze pagina de diverse opties met u door. Bij een onderneming zijnde niet-rechtspersoon geldt dat de eigenaar hiervan hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die voortvloeien uit verbintenissen die de onderneming is aangegaan.

Rechtspersoon

Bij een rechtspersoon ligt dit anders: het privé-vermogen van de eigenaar wordt gescheiden van het vermogen van de onderneming. Dit houdt in dat een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een bestuurder) de onderneming in rechte vertegenwoordigt (niet hij maar de onderneming als rechtspersoon wordt gebonden) en zelf als het ware buiten schot blijft. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in de praktijk op grote schaal misbruik wordt gemaakt van deze bijzondere eigenschap van de rechtspersoon. De wetgever heeft derhalve enige misbruikwetgevingen in het leven geroepen.

Bestuurder van een rechtspersoon

Een bestuurder van een rechtspersoon kan onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de vennootschap. Dit levert juridisch gezien een interessante casus op. Voor de bestuurder is het in dit geval van groot belang om op de hoogte te zijn van relevante vennootschapsrechtelijke aspecten. Dit geldt ook voor oprichting, ontbinding, fusie en overname van een vennootschap.